อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ

                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
                                                            เรื่อง   อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
                                                           ครูประจำกลุ่มสาระ  อ. อรวรรณ  กองพิลา
                                                           ครูที่ปรึษาโครงงาน อ. คเชนทร์ กองพิลา
 
 
 
                                                                คำถามประจำโครงงาน

1.อินโดยูโรเปียนมีการเปลี่ยนแปลงใน ค.ศ. อะไรบ้าง ?

2. อินโดยูโรเปียนได้รับคัดเลือกให้เป้นมรดกโลกเพราะอะไรบ้าง ?

3.อินโดยูโรเปียนสร้างขึ้นเพื่ออะไร ?

4. อินโดยูโรเปียน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

5. ทำไมสิ่งก่อสร้างนี้นี้จึงได้ชื่อว่า”อินโดยูโรเปียน” ?

 
 
 
 
                                                                       จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณเรื่องชนเผ่าอินโดยูโรเปียน
  2. ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณด้านความเป็นมาของชนเผ่า และวัฒนธรรม ได้

3.ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณด้านภาษาของชนเผ่า อินโด-ยูโรเปียน ได้

                                  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และการเกิดของชนเผ่าอินโด-ยูโรเปียน

-ได้ทราบถึงอิทธิพลของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ที่มีอิทธิพลของภาษาและความเป็นอยู่

-ได้ทราบถึงสิ่งประดิษฐ์ในยุคโบราณที่สำคัญของชนเผ่าอินโด-ยูโรเปียน

                                การดำเนินงาน/โครงงาน

-เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน

                   images (4)

 

 
โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น